AVÍS LEGAL

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació, es reflecteixen les següents dades:

L’empresa Titular del lloc web FESTIVALS CHOPIN VALLDEMOSSA amb CIF G07084254 i amb domicili Claustre de la Cartoixa, núm. 2, 07170 – Valldemossa.

NORMATIVES VINCULADES

El present Avís Legal està subjecte al que es disposa en la Llei orgànica 03/2018, de 05 de desembre, Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, Llei 9/2014, de 9 de maig, disposició final segona pel qual modifica els articles 10, 18, 20, 21, 22, 35, 37, 38, 39, 40 i 43 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, el Reial decret llei 13/2012, de 30 de març, pel qual es transposen directives en matèria de mercats interiors d’electricitat i gas i en matèria de comunicacions electròniques, i pel qual s’adopten mesures per a la correcció de les desviacions per desajustaments entre els costos i ingressos dels sectors elèctric i gasista, així com qualsevol normativa posterior que les modifiquen o desenvolupen.

USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest lloc web li atribueix la condició d’USUARI, que ha d’acceptar les Condicions Generals d’Ús i de la Política de Privacitat aquí reflectides. Qualsevol persona que no accepti aquestes condicions haurà d’abstenir-se d’utilitzar el Lloc web. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d’obligat compliment. 

ÚS DEL LLOC WEB

L’accés i ús del lloc web i tots els subdominis i directoris inclosos sota aquesta, així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguin obtenir sota la seva titularitat, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts poguessin precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals particulars addicionals.

Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem no faci ús del Lloc web, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tant el disseny de lloc web de la seva titularitat i els seus codis font, com els logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en aquest, pertanyen a l’empresa Titular o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres continguts inclosos en el servidor.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que mediï expressa autorització del titular. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest Lloc web atorgada a l’Usuari es limita a la descàrrega per part de l’Usuari d’aquest contingut i l’ús privat d’aquest, sempre que els citats continguts romanguin íntegres.

L’empresa Titular declara la seva respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem que es posi en contacte.

Aquells Usuaris que enviïn al Lloc web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis això sigui possible, s’entén que autoritzen L’empresa Titular per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L’empresa Titular no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu, errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del lloc web o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.

L’empresa Titular pot proporcionar-li, accés a llocs web de tercers mitjançant enllaços. Aquests enllaços a altres llocs web estan fora de control de l’empresa Titular pel que no es fa responsable del contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer.

L’empresa Titular tampoc es fa responsable de les infraccions realitzades per Usuaris de web que afectin tercers.

MODIFICACIONS

L’empresa Titular es reserva el dret a fer canvis en el Lloc web del qual és titular sense previ avís, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del lloc web o del seu disseny. Els continguts i serveis que ofereix el lloc web s’actualitzen periòdicament. Pel fet que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits en aquests.

DRET D’EXCLUSIÓ

L’empresa Titular es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al lloc web i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

L’empresa Titular perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

L’empresa Titular podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Les condicions i termes que es recullen en el present Avís Legal poden variar, per la qual cosa li convidem que revisi aquests termes quan visiti de nou el Lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Lloc web, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita al Lloc web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, L’empresa Titular i l’Usuari acorden sotmetre’s als Jutges i Tribunals que corresponguin segons el seu fur.