POLÍTICA DE PRIVACITAT

festivalchopin.com és un domini en Internet propietat de:

FESTIVALS CHOPIN VALLDEMOSSA
G07084254
Claustre de la Cartoixa, núm. 2, 07170 Valldemossa

Conforme al que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril, relatiu a la protecció de dades de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació dels mateixos i Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals detallem la Política de Privacitat.

Ens reservem la facultat de modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, s’anunciarà aquests canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i sol·licitant, en cas que sigui necessari, l’acceptació d’aquests canvis.

L’Usuari es compromet al fet que totes les dades facilitades per ell són certs i correctes.

QUIN TIPUS DE DADES UTILITZAREM?

Dades de caràcter identificatiu.

AMB QUINES FINALITATS UTILITZAREM LES DADES DE L’USUARI?

Per a atendre les consultes dels Usuaris que es posin en contacte amb nosaltres a través dels formularis de Contacte o Formularis habilitats per a això.

Per a la gestió fiscal, comptable i administrativa amb la finalitat de poder gestionar el servei que l’Usuari que sol·licita i les obligacions legals corresponents que pel servei prestat donen lloc.

En remetre’ns el CV per a processos de selecció de personal.

Si l’Usuari accepta les cookies es recolliran les dades com a adreça IP, geolocalització, registre d’utilització del servei, llocs i hàbits, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei/producte i amb finalitat estadística.

Per a realitzar de manera automàtica l’elaboració del teu perfil comercial i proporcionar-li ajuda en la presa de decisions, ens basem en la informació que sobre l’Usuari posseïm, a fi de fer que els serveis i/o productes que se t’ofereixin estiguin adaptats als teus interessos.

No es prendran decisions automatitzades sobre la base d’aquest perfil que produeixin efectes jurídics o significatius per a l’Usuari

En el cas d’Usuaris amb els quals existeixi una relació contractual, podem enviar comunicacions comercials publicitàries relacionades amb els productes o serveis similars als que van ser inicialment contractats per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o un altre mitjà electrònic o físic.

QUINES SÓN LES BASES LEGÍTIMES PEL TRACTAMENT?

Podem tractar les dades personals de l’Usuari degut a un interès legítim, respecte al servei que prestem i respecte a l’enviament de comunicacions comercials personalitzades o newsletters, tant per mitjans ordinaris com electrònics, relatives als nostres productes i serveis.

Quan la base del tractament sigui el consentiment, sol·licitarem l’acceptació com a base legítima per a utilitzar les dades. Tenint en compte que l’Usuari podrà revocar-lo en qualsevol moment enviant-nos un missatge a info@festivalchopin.com

QUANT TEMPS CONSERVAREM LES DADES DE L’USUARI?

Mantindrem les dades personals de l’Usuari en els nostres sistemes d’informació mentre siguin necessaris, continuï la relació com a client i per a donar compliment a obligacions legals.

A QUI PODEM COMUNICAR LES DADES DE L’USUARI?

Les dades de l’Usuari no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal, ens autoritzi expressament per a això i/o quan sigui necessari per a complir amb el contracte acordat per a prestar els nostres serveis.

Per a poder gestionar els serveis i/o productes que ens sol·liciti, en alguns casos, serà necessari cedir les dades a empreses del mateix grup i/o prestadors de serveis, amb finalitats administratius, emmagatzematge o per a donar suport a la comunicació.

No estan previstes les transferències de dades fora de la Unió Europea, excepte en els casos que l’Usuari ens autoritzi expressament per a gestionar el servei i/o productes que oferim.

COM POT L’USUARI EXERCIR ELS SEUS DRETS?

L’Usuari Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i supressió de les seves dades, així com sol·licitar la limitació i la portabilitat dels mateixos al següent mail: info@festivalchopin.com

En els següents casos:

Per a rectificar les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió (dret a l’oblit) quan, per exemple, hagi retirat el seu consentiment. En aquest cas, únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions i/o per al compliment d’una obligació legal.

Per a sol·licitar la limitació del tractament de les dades quan, per exemple, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

Per a sol·licitar la portabilitat de les dades de l’Usuari en un format automatitzat que permeti la seva còpia, trasllat i transmissió, quan el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats.

A més podrà reclamar davant l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades agpd.es )

QUIN TIPUS DE DADES SÓN PRESCINDIBLES?

Es comunicarà el caràcter no obligatori en els formularis que hi hagi en la web, respecte a la recollida d’algunes dades, excepte en els camps que s’indiqui el contrari mitjançant un () i/o un advertiment. El no emplenament d’aquestes dades podrà impedir prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades, alliberant-nos de tota responsabilitat per la no prestació o prestació incompleta d’aquests serveis.